Juridiske merknader

Generelle vilkår

 

Alt innhold på dette internetstedet eies eller kontrolleres av ConvaTec Norway AS og er beskyttet av verdensomspennende opphavsrettslover. Du kan kun laste ned innhold for ditt personlige bruk, men ingen endring eller ytterligere reproduksjon av innholdet er tillatt. All opphavsrett, varemerke og andre eiernoteringer må beholdes intakte, og ConvaTec bekreftes som kilde til innholdet. Innholdet får ikke på annen måte kopieres eller anvendes på noe annen måte uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra ConvaTec.

ConvaTec skal benytte rimelige anstrengelser for å inkludere up-to-date og riktig informasjon på dette internetstedet, men gir ingen påpekninger, garantier eller forsikringer når det gjelder riktigheten, gyldighetstiden eller fullstendigheten hos den formidlede informasjonen. ConvaTec skal ikke holdes ansvarlig for ødeleggelse eller skade som resultat av din tilgang til, eller manglende mulighet til å få tilgang, til dette internetstedet, eller av din tiltro til noe informasjon (medisinsk informasjon eller annet) formidlet på dette internetstedet. Vennligst konsulter alltid professionelt helsepersonell før du begynner, eller slutter å bruke noen medisinering eller legemiddel. Alle referanser til medisiner eller legemidler på dette nettstedet er kun til illustrerende formål, og på ingen vilkår skal du stole på innholdet på dette nettstedet for å diktere hvilke medisiner eller legemidler du eller noen annen bruker eller slutter å bruke. Konsulter alltid profesjonelt helsepersonell (f.eks. lege, sykepleier, medisinsk rådgiver etc.) hvis du har noen spørsmål eller funderinger om din helsetilstand. For å unngå noen tvil, skal ikke noe i disse juridiske merknadene begrense ConvaTecs ansvar for dødsfall eller personskade som resultat av forsømmelser fra ConvaTecs side.

Dette internetstedet kan gjengi lenker eller referanser til andre nettsteder, men ConvaTec har ikke noe ansvar for innholdet på slike andre nettsteder og skal ikke holdes ansvarlig for noen skader eller mén, som oppstår på grunn av det innholdet. Alle lenker til andre nettsteder gjengis kun som en bekvemmelighet for brukeren av dette nettstedet.

Varemerker, servicemerker, handelsnavn, handelsforpakninger og produkter som presenteres på dette internettstedet er beskyttet i U.S.A. og internasjonalt. Alle varemerker relatert til ConvaTec produkter eller tjenester eies av ConvaTec. Ingen bruk av disse får forekomme uten forutgående, skriftlig tillatelse fra ConvaTec, bortsett fra for å identifisere produktene eller tjenestene fra ConvaTec. Rettighetene for alle andre varemerkeinnehavere er fullt ut anerkjent.

All kommunikasjon som du sender til dette internetstedet eller på annen måte videreformidler til ConvaTec via elektronisk post, telefon, post, fax, eller på annen måte, uansett hvordan, vil bli behandlet konfidensielt og kun benyttes av ConvaTec eller en annen organisasjon som har avtale med ConvaTec. Vi/de skal ha frie hender til å benytte (for alltid og uten kostnad eller avgift) innholdet i all slik kommunikasjon, inklusive idéer, oppfinnelser, konsept, teknikker eller know-how som avsløres i denne sammenheng, for hvilket som helst formål inkludert utvikling, tilvirkning og/eller handelsvarer eller tjenester.

Dette internetstedet er tiltenkt besøkere over 12 års alder. Dette internetstedet samler ikke inn personlig identifiserbar informasjon fra besøkere som er 12 år eller yngre.

Avsenderen for alle kommunikasjoner til dette internetstedet eller på annen måte til ConvaTec er ansvarlig for innholdet og informasjonen i disse, inklusive deres sannhetsgehalt og riktighet. Dette internetstedet stilles til rådighet som en tjeneste til sine besøkere. ConvaTec reserverer seg rettigheten til å ta bort, modifisere eller legge til innhold på dette nettstedet når som helst, uansett grunn, uten varsel til noen.

 

ConvaTec Norway AS
Gateadresse: Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo

Postadresse: Postboks 6464 Etterstad, 0605 Oslo

Tlf.: +47 21 09 67 90
Fax: +47 22 64 08 64

Organisasjonsnummer: MVA 992 780 118